Algemene voorwaarden

V6 07-10-2019 | 09:04:55

 

 

Algemene voorwaarden HandicapNL Rugzakrun 2020

 1. De HandicapNL Rugzakrun is een initiatief van en wordt georganiseerd door HandicapNL, Singelpark 1, 3984 NC Odijk.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend onder de voorwaarden van dit reglement, zoals door HandicapNL bepaald.
 3. De Rugzakrun is een sponsorloop zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gelopen worden.
 4. Deelname aan de Rugzakrun is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 5. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 6. Deelnemen aan de Rugzakrun is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 7. Deelnemen kan zowel individueel als in teamverband. Een team bestaat uit minimaal 5 (vijf) deelnemers. HandicapNL houdt zich het recht voor om grote teams op te splitsen.
 8. Het inschrijfgeld voor de afstanden 21 en 10 km is € 35,- (early bird tarief € 30,-). Voor de 3 km geldt een speciaal tarief € 15,- (early bird tarief € 12,50).
 9. Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 10. De doelstelling van dit evenement is om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor HandicapNL. Daarom wordt aan iedere deelnemer gevraagd om sponsors te zoeken voor de deelname.
 11. De Rugzakrun staat open voor iedereen die over een toereikende lichamelijke conditie beschikt om de gestelde afstanden (3km, 10km en 21km) rennend, lopend en of rollend te kunnen volbrengen.
 12. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere weggebruikers, deelnemers, natuur en milieu.
 13. Geef een ander de ruimte. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of weggebruikers. Inhalen gebeurt via de linkerzijde van degene die je wilt inhalen.
 14. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Rugzakrun onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 15. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan de Rugzakrun, voor promotionele doeleinden van HandicapNL.
 16. Deelnemers kunnen na de Rugzakrun door HandicapNL worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.
 17. De organisatie van de Rugzakrun en HandicapNL zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen, ziekte of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van deelnemers en supporters.
 18. HandicapNL behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of de Rugzakrun geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
  • Indien dit het geval is, zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om een alternatief evenement te organiseren.
 19. HandicapNL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement moet worden afgelast. De eigen bijdrage zal niet worden teruggestort.
 20. Indien de Rugzakrun wordt geannuleerd en binnen drie maanden geen alternatief bekend is gemaakt, zullen na een schriftelijk verzoek daartoe, de overgemaakte donaties en of sponsorbedragen worden gerestitueerd.
  • Indien wél een alternatief wordt verzorgd, vervalt dit recht voor teruggave van de donaties en sponsorbedragen. Het maakt daarbij niet uit of de deelnemer wel of niet aan dit alternatief heeft deelgenomen.
 21. Huisdieren zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden aan het werk.
 22. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van HandicapNL.
 23. Tijdens de Rugzakrun is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • Reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van HandicapNL:
  • (Huis)Dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 1. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 2. Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan de Rugzakrun te ontzeggen.
 3. Met het inschrijven voor de Rugzakrun verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement.

 

Deze website is eigendom van HandicapNL. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Rugzakrun - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

HandicapNL en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

HandicapNL en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. HandicapNL en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

HandicapNL spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Rugzakrun, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart HandicapNL tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. HandicapNL en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Rugzakrun zullen HandicapNL en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. HandicapNL en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. HandicapNL geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. HandicapNL en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij HandicapNL daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. HandicapNL en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van HandicapNL wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: service@rugzakrun.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Rugzakrun jonger is dan 16 jaar, zal HandicapNL, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal HandicapNL niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen HandicapNL en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

HandicapNL en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.